GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Ochrana osobních údajů - web www.lamoto.cz

 • Ochrana osobních údajů - web www.lamoto.cz

  1. Provozovatelem webu www.lamoto.cz (dále jen "Web") a současně správcem osobních údajů uživatelů Webu je podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR") Radek Lavička IČO: 60540389 Tel.: 731 467 415 E-mail: lamoto@lamoto.cz, (dále jen "Správce"). Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje Uživatelů v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR, a interními předpisy. Uživatelem webu je jakákoli fyzická osoba, která vyplní poptávkový formulář na Webu nebo kontaktuje Správce emailem, popř. telefonicky a sdělí své osobní údaje, (dále jen "Uživatel"). Uživatel smí vyplnit jen své osobní údaje; za škodu způsobenou porušením této povinnosti Správce nenese odpovědnost.

  2. Uživatel odesláním poptávky:

  a) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro zajištění poptávky,

  b) prohlašuje, že zasílání informací dle bodu a) nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle bodu a) ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.

  3. V poptávce jsou vyžadovány osobní údaje Uživatele, které jsou nutné pro úspěšné zpracování nabídky (jméno a adresa, kontakt na odpovědnou osobu). Účelem zpracování osobních údajů je vypracování konkrétní nabídky na službu, a dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit Správce. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a oprávněný zájem Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Správce je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

  4. Vyplněním poptávky a jejím odesláním potvrzuje Uživatel, že je srozuměn s těmito pravidly ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

  5. Správce pro provoz Webu používá služeb subdodavatelů, zejména programátora a správce Webu, poskytovatele webhostingu a poskytovatele mailingových služeb (osobní údaje nejsou ukládány v 3. zemích). Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Správce a poskytovatel webhostingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které poskytovatel odpovídá za řádné zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči Uživateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů. Správce a subdodavatelé, kteří mají přístup k osobním údajům, uzavřeli smlouvu o mlčenlivosti.

  6. Správce ukládá osobní údaje Uživatele po dobu nezbytnou pro vypracování nabídky, popř. uzavření obchodu (smlouvy) a dále pro posílání obchodních sdělení, dokud Uživatel souhlas neodvolá. Po odvolání souhlasu budou osobní údaje Uživatele vymazány.

  7. Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout.

  8. Uživatel má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo odvolat souhlas dle čl. 7 odst. 3 GDPR a právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Uživatel uplatňuje svá práva zasláním emailu na lamoto@lamoto.cz.

  9. Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

  10. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

  11. Není-li to výslovně uvedeno, Radek Lavička, IČ60540389, nasbírané osobní údaje nepředává dalším příjemcům, správcům ani zpracovatelům.

  12. Správce používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním Webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.